top of page

algemene voorwaarden

algemene voowaarden voor www.dbontwerpen.nl

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Privacy 
dbontwerpen zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze website doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. dbontwerpen respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom 

Het auteursrecht, vermogensrecht en volledige eigendomsrecht van alle creaties die in opdracht worden gerealiseerd door dbontwerpen wordt overgedragen aan opdrachtgevers. Dit zonder voorbehoud, in de meest volledige actuele en toekomstige wettelijke omvang. Opdrachtgevers hebben alle rechten waar en wanneer die ook uitgeoefend worden verworven en hoeven hiervoor geen extra vergoeding meer te betalen. dbontwerpen voorziet opdrachtgevers altijd van de originele, ongeconverteerde digitale bestanden (zoals .eps) die gerealiseerd zijn en gebruikt worden voor de gegeven opdrachten, zoals drukwerk, advertenties etc..

Gebruik en licentie
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen)te gebruiken:

Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.

Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëndigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Betaling 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zal er een aanmaning worden verstuurd per email (kosten 50 euro/ excl. btw) + is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door dbontwerpen gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijke kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Drukwerk 

dbontwerpen drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk als nodig. Hierbij is dbontwerpen op geen enkele manier verantwoorde-lijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkin-gen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Aansprakelijkheid
dbontwerpen is niet aansprakelijk voor:

  • Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

  • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

  • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan dbontwerpen

  • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekstgegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor

  • de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

Wijzigingen
Wijziging van de overeenkomst: indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienover-eenkomstig aanpassen.

Opzegging
In geval van tussentijdse opzegging heeft dbontwerpen naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

disclaimer

disclaimer voor www.dbontwerpen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dbontwerpen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door dbontwerpen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dbontwerpen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij dbontwerpen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met dbontwerpen te mogen claimen of te veronderstellen.

dbontwerpen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. dbontwerpen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.dbontwerpen.nl op deze pagina.

bottom of page